جمعه, آذر 17, 1402

NEDAYE HORMOZGAN ONLINE
The online newspaper version of the Iranian

ورود/عضویت

روزنامه ندای هرمزگان پروانه انتشار خود را در دی ماه 1370 با ترتیب انتشار یک بار در هفته در گستره استان هرمزگان با مدیر مسئولی «غلامحسین عطایی دریایی» در زمینه  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دریافت کرد و اولین  شماره آن در « شهریور 1371» منتشرشد. ندای هرمزگان از تأثیر گذارترین رسانه های مکتوب در ارتقاء سطح فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی هرمزگان بوده و تأثیرات آن در زمینه فرهنگی، ادبی و سیاسی و … غیرقابل انکار است که حضور در جشنواره های مختلف ملی، منطقه ای و استانی و اختصاص جوایز متعدد برتر در زمینه های  فوق خود گویای این مدعاست.

عملکرد روزنامه از نظر نمودار سازمانی،حرفه ای است به گونه ای که از تولید تا انتشار؛ سلسله مراتب سازمانی خود را طی می کند تا به مرحله چاپ و نشربرسد.

(مدیرمسئول –> سردبیر–>  دبیران–>  خبرنگاران–>   صفحه آرا ها و…)

ندای هرمزگان با چاپ نیازمندی هایی که هرروزضمیمه روزنامه منتشر می شود حلقه اتصال نیازهای مردم به عرضه کنندگان آن فراهم آورده است.

policy - درباره ما

سیاست کاری ندای هرمزگان

باور داریم، « قلم » مقدس است؛ عهـــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و پاک نگاه داریم.

digital campaign - درباره ما

تبلیغات در ندای هرمزگان

شما با قیمت مناسب و بازده عالی میتوانید تبلیغات خود را دست ندای هرمزگان بسپارید

newspaper - درباره ما

در ندای هرمزگان چه می گذرد؟

در ندای هرمزگان تمامی اخباری که در فضای پیرامون رخ میدهد انتشار داده میشود