جمعه, فروردین 4, 1402

NEDAYE HORMOZGAN ONLINE
The online newspaper version of the Iranian

ورود/عضویت

مانیفست

منشور اخلاقی
باور داریم، « قلم » مقدس است؛ عهـــد می بندیم همواره آن را پاس داشته و پاک نگاه داریم.
باور داریم، « حرمت و حیثیت» همگان، محترم و خدشه ناپذیر است؛ رعایت حریم اشخاص و پاسداشت کرامت انسانی افراد را اصلی ضروری و لازم می دانیم.
باور داریم، « آگاهی داشتن» حقی اساسی است و از این روی، خود را متعهد می دانیم تا در روایت رویدادها، امانتداری صادق بوده
و با دقت و سرعت، انجام وظیفه نمائیم.