گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3345
تاریخ :1398/11/23 ساعت 11:40:25
تعداد بازدید: 142
از تقدم لايحه بودجه 99 شهرداري تا چانه زني بر سر فعاليتهاي انتخاباتي
email pdf word plus minus reset color
صد و شصت و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بندرعباس با دستور کار «تقديم لايحه بودجه سال 1399 شهرداري بندرعباس» برگزار شد.

عکس اصلی خبر

صد و شصت و دومين جلسه  رسمي شوراي اسلامي شهر بندرعباس با دستور کار «تقديم لايحه بودجه سال 1399 شهرداري بندرعباس» با حضور شهردار، معاونينش و روساي سازمانهاي شهرداري بندرعباس در حالي برگزار شد که دو جلسه گذشته به دليل عدم حضور اعضا لغو شده بود.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس در اين جلسه ضمن گراميداشت ايامالله فجر به قرائت نامهاي شامل سؤالات مردمي به شهردار و همچنين پاسخ کتبي شهردار به اين سؤالات پرداخت.

فاطمه جراره پسازآن به قرائت نامهاي نيز از اداره کل بازرسي استان مبني بر  شايبه جانبداري مديران اجرايي از کانديداي خاص پرداخت و افزود: هر نوع فعاليت کارمندان در ساعت کاري، جانبداري رسمي،  استفاده از وسايل ادارات براي فعاليتهاي انتخاباتي ممنوع است، ازاينرو شهرداري بايد در برگزاري تمامي مراسمها و فعاليتهايي که امکان استفاده تبليغاتي داشته دقت داشته باشد.

وي با بيان اينکه معاونين، مديران مناطق و سازمانهاي وابسته به مناطق بايد اين مسئله را در دستور کار خود قرار دهند، تصريح کرد: شهرداري امسال بهصورت عجيب در امر انتخابات فعال است، علاوه بر فعاليت مديران استفاده از امکانات شهرداري نيز گزارششده و اين در حالي است که مطابق اظهارات استاندار هرمزگان مديران اجرايي حق شرکت در برنامههاي تبليغاتي و ستادي را ندارند.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس عنوان کرد: بايد تمهيداتي انديشيده شود تا کارگران زحمتکش شهرداري براي دريافت حقوحقوقشان مجبور به تجمع نشوند. جراره خاطرنشان کرد: چگونه ميتوان پاسخگوي کارگري که چند ماه حقوق خود را نگرفته بود؟ با بررسيهاي صورت گرفته حقوق پرسنل شهرداري در حالي پرداخت شده که کارگران چندين ماه است به حقوحقوق خود نرسيدهاند.

يکي از اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرعباس در نطق پيش از دستور خود گفت: در رابطه با حقوق کارگران تنظيف و فضاي سبز با توجه به اينکه به ايام پايان سال نزديک ميشويم شهرداري بايد از اکنون برنامهريزي لازم را داشته باشد.

اسماعيل بواشه افزود: اگر شهرداري حتي يک ماه نتواند حقوق پيمانکاران را پرداخت کند پيمانکاران موظف به پرداخت حقوق کارگران هستند.

وي ادامه داد: المان بندرعباس در منطقه دو آسيب ديده است، يک ميليارد تومان براي اين المان هزينه شده و در کمتر از يک سال آسيب ديده است.

اين عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: مديريت شهرداري منطقه 2 بسيار ضعيف است، مردم محله سهراه برق مشکلات بسياري دارند و بايد به اين مسائل رسيدگي شود. عضو ديگر شوراي اسلامي شهر بندرعباس در اين جلسه گفت: نميتوان مديران را مجبور کرد به کسي رأي دهند يا ندهند، همه ادارات ملزم هستند از وقت و امکانات اداري استفاده نکنند، اما ديدگاه سياسي مديران را نميتوان کنترل کرد.

آبتين اميري افزود: نبايد از منابع شهرداري استفاده شود، اما نميشود همهچيز را کتمان کرد بسياري افراد گرايشات سياسي خود را دارند و حق دارند در خارج از زمان اداري فعاليت داشته باشند، اگر کسي در خارج از زمان اداري و  براي کانديدايي خاص فعاليت ميکند نبايد مزاحمش شويم. وي عنوان کرد: بنده بهشخصه در دوران انتخابات، جلسات سياسي خود را در شورا نميگذارم تا مبادا حتي يک فنجان چاي از امکانات شورا استفاده شود و به همين دليل حضور کمتري در شورا دارم. عضو ديگر شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز در اين جلسه بيان کرد: بسياري از کارگران صنايع نيز همچون کارگران شهرداري حقوحقوق خود را دريافت نميکنند و کسي سنگ آنان را به سينه نميزند.

مجيد عسکري زاده افزود: ما حق داريم براي بهترين انتخاب به مردم آگاهي دهيم، اما استفاده از زمان و امکانات اداري درست نيست و افراد بايد اين مسئله را رعايت کنند.

شهردار بندرعباس در اين جلسه ضمن گراميداشت ايامالله فجر و ياد و خاطره شهيد سردار سليماني،  اظهار کرد: از نامه بازرس کل استان و نگاههاي تيزبينانه در خصوص انتخابات نسبت به شهرداري تشکر ميکنم، هرساله در زمان انتخابات نامههايي ارسال و تذکرات لازم داده ميشود. عباس اميني زاده افزود: مطابق قانون کس حق ندارد از ساعت و امکانات اداري استفاده کنند، اما وقتي ناظرين شهرداري وابسته به کانديداهاي انتخاباتي هستند، من به کارمندان شهرداري چه ميتوانم بگويم؟ بنده بهعنوان مدير در ساعت اداري ميتوانم به کارمندان تذکر دهم که اين کار را هم ميکنم. وي ادامه داد: در خصوص حقوق کارگران، بنده بهعنوان شهردار وظيفه خود ميدانم از حقوق همکارانم دفاع کنم، در 7 سالي که شهردار بودهام نيز تمام تلاشم را در اين زمينه کردهام، قبول دارم اشکالاتي در کار است، کما اينکه خيلي از شهرداريها مشکلاتي در حوزه کارگري دارند. شهردار بندرعباس گفت: قرار نيست از حقوق کارگران بهعنوان ابزار تبليغاتي استفاده شود، هر جا تذکري باشد ما در خدمت هستيم چراکه کارگران بر ما اولويت دارند؛ کار سياسي کردن اشکال ندارد اما نميشود تنها از ابزار تخريب براي اين امر استفاده کرد.

اميني زاده بيان کرد: عدهاي عليه نظام هم تبليغات ميکنند اما بايد ديد آيا اين انتقادات هم درست است يا ابزاري تبليغاتي است؟ بنده خود فرزند کارگر شهرداري بودهام و بهعنوان وظيفه از حقوق همکارانم دفاع ميکنم، در سيستم اجرايي شهرداري و همه دستگاهها مشکلاتي هست؛ اگر قرار به ايراد گرفتن باشد بنده نيز بهعنوان يک شهروند از خيليها ميتوانم ايراد بگيرم.

وي گفت: برخي از زباله، کارگر، نفت دريا و خيلي موارد ديگر بهعنوان ابزار تبليغاتي استفاده ميکنند که کار درستي نيست و تبليغات بايد از شيوه درستش جلو رود.

شهردار بندرعباس با تأکيد بر اينکه وقتي ناظران شهرداري خود فعاليت سياسي ميکنند بنده چقدر مانع کارمندان شوم، تصريح کرد: بسياري افراد وابسته در همين سيستم کارگران را براي تجمع تحريک کردند، بايد همه در کنار هم مشکلات کارگري را حل کنيم، تنها با تذکر مشکلات کارگران حل نميشود، با همفکري و همپوشاني مشکلات بهتر و بيشتر حل ميشود؛ ما خدمتگزار کارگر هستيم، بهجاي تخريب به ما کمک کنند تا مشکلات آنان را حل کنيم.

اميني زاده عنوان کرد: در خصوص محله سهراه برق نيز بنده خود فرزند اين محله هستم، اما نميتوانم امکانات شهر را فقط به اين محله اختصاص دهم، بسياري از محلات ديگر نيز مشکلاتي دارند و من اگر اول براي اين محله اقدام کنم ميگويند براي محله خودش اولويت قائل شده است.

وي خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغشده در نيمه دوم امسال بررسيهاي لازم براي بودجه سال 99 صورت گرفت و چکشکاريها انجام شد، برنامه عملياتي را نيز توأم با اقتصادي را طراحي کرديم، بخش اول در مورد رفع نقاط آبگير بود که بخش عمدهاي از بودجه را به اين امر اختصاص داديم.

شهردار بندرعباس گفت: با توجه به افزايش هزينههاي جاري و افزايش حقوق کارگران و کارمندان بخش ديگر بودجه را به اين حوزه اختصاص داديم؛ موضوع حملونقل عمومي را نيز در دستور کار قرار داده و بودجه قابلملاحظهاي براي آن در نظر گرفتيم.

اميني زاده گفت: تلاش کرديم در بودجه سال 99 جز يکي دو موضوع جديد هيچ موضوع عمراني جديدي را تعريف نکنيم تا پروژههاي نيمهتمام به پايان رسند.

وي اظهار کرد: بودجه سال 99 را بهناچار بنا بر وضعيت موجود به هزار و 173 ميليارد تومان برسانيم، اگر بودجه پيشنهادي ارائه ميشود بايد تلاش کنيم تا بودجه را به نتيجه برسانيم، در اين وضعيت اقتصادي بايد بودجه را منطقي ببنديم و نميشود آرماني عمل کنيم.

معاون برنامهريزي و منابع انساني شهرداري بندرعباس نيز در اين جلسه گفت: از مهرماه امسال بحث تدوين بودجه 99 را دنبال کرديم، جلسات متعددي در اين زمينه برگزار کرديم، بيش از 30 اولويت در زمينههاي شهري بايد بررسي و در بودجه 99 پيشبيني ميشد.

محمدمهدي جهانبخش افزود: تمرکز حسابها و تصويب برنامه جامع، پرداخت حقوق دستمزد متمرکز، ايجاد واحد خزانه درآمد از اولويتهاي بررسيشده بود.

وي ادامه داد: در سال 98 بودجه 910 ميليارد تومان بود که امسال با افزايشي 29 درصدي به هزار و 173 ميليارد تومان افزايش پيدا کرد، اميدواريم بتوانيم مانند سال 97 در سال 98 هم صد درصد تحقق بودجه داشته و در سال 99 نيز ب اين وضعيت برسيم.

در پايان اين جلسه لايحه بودجه سال 99 شهرداري بندرعباس تقديم شوراي اسلامي شهر بندرعباس شد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3345
تاریخ :1398/11/23 ساعت 11:40:25
تعداد بازدید: 142
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی