گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3274
تاریخ :1398/08/14 ساعت 11:22:20
تعداد بازدید: 81
شيخ اميني عالم اهل سنت: به اشتراک گذاشتن ديدگاه ها سوءظنها را برطرف مي کند
email pdf word plus minus reset color
نبايد کارِ جوان تحصيل کرده قشمي به قاچاق سوخت بکشد

عکس اصلی خبر

عضو هيئت فتواي اهل سنت جنوب کشور گفت: تقاضا داريم سازمان منطقه آزاد در واگذاريها با افراد متخصص آشنا و دلسوز مشورت کند تا بعد از واگذاري و سرمايهگذاري نارضايتي و اعتراضات به وجود نيايد.

شيخ محمدعلي اميني در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: بيپروايي و دهانکجي به قوانين و افکار عمومي، کار را بهجايي ميرساند که مردم نااميد ميشوند.

بيپروايي و دهانکجي به قوانين مردم را نااميد ميکند

وي ادامه داد: قبلاً اگر درجايي قانونشکني و بدسليقگي رخ ميداد، مردم با اميدواري به مسئول مافوق مراجعه و درخواست اصلاح ميکردند اما متأسفانه اکنون بعد از مراجعات مکرر و با اثبات تخلفات عديده مردم از برخي مسئولين در قشم نااميد شدهاند بهگونهاي که احساس ميکنند ارادهاي مبني بر حل مشکل آنان وجود ندارد.

شيخ اميني عنوان کرد: ما به نيت، اراده و برنامه مسئولين استاني ايمان و حسن نيت داريم و ميدانيم هدف استاندار خيرخواهي، اصلاح و توسعه است و اگر کمبودي احساس ميشود در حوزه نبود قاطعيت در برخورد با تخلفات مسئولين قشم است، اگر قاطعيت وجود داشت جلوگيري از لغزش در ابتداي وقوع آن بسيار راحتتر بود.

شاهد اعمالنظرهاي يکجانبه و شائبههاي تخطي قانوني در قشم هستيم

اين عالم برجسته اهل سنت اضافه کرد: نماينده عالي دولت در قشم بايد مانع از بروز نارضايتيها و نااميديها شود و به مردم اطمينان دهد که کارگزاران، تدبير دارند و آمدهاند به مردم اميد دهند.

وي افزود: از دو سال قبل تاکنون شاهد اعمالنظرهاي يکجانبه و برخي شائبههاي تخطي قانوني در قشم بوديم و براي همه اين موارد مدارک مستند موجود است.

فرمانداري قشم بايد در خصوص شورهاي روستاها قاطعيت بيشتري نشان دهد

شيخ اميني ادامه داد: در برخي مناطق شهرستان قشم پس از گذشت يک تا دو سال مردم بدون شورا هستند که اين موضوع سبب اعتراض مردم شده است.

وي تصريح کرد: فرمانداري قشم در اين موضوع نيز بايد با قاطعيت بيشتر عمل کرده و با اقدامات خود مانع از اعتراضهاي مردمي شود.

در انتخابات شوراي بخش شهاب و حراي قشم شبهه افکني کردند

اين عالم برجسته اهل سنت اظهار کرد: در بخش شهاب که به دو بخش شهاب و حرا تبديل شد، طبق قاعده بايد انتخابات جديدي براي بخش قديم و جديد برگزار ميشد، انتخابات را برگزار کردند، اما پس از اعلام نتايج و با انتخاب نشدن افراد موردنظرشان شروع به شبهه افکني کردند.

وي خاطرنشان کرد: منتخبين افراد بيادعا و گم نامي بودند تا جايي که اين افراد مجبور شدند براي احقاق حق خود به وزارت کشور مراجعه کنند و بگويند ما انتخاب شديم، هدف خدمت داشته و براي برونرفت از اين وضعيت برنامههايي داريم و ميخواهيم آينده قشم روشن باشد و مردم در انتخابات آينده نيز مشارکت داشته باشند و همراهي آنها با دولت خوب باشد.

شفافيت به اعتراضات مردم پايان ميدهد

شيخ اميني همچنين در خصوص اعتراضات اخير مردم قشم مبني بر واگذاري سواحل به بخش خصوصي اظهار کرد: از رئيس منطقه آزاد قشم براي شروع برخي کارهاي عمراني ازجمله ساخت اتوبان و توسعه راههاي مواصلاتي در قشم تشکر ميکنم اما در خصوص واگذاري سواحل مردم نگران هستند و توقع دارند با آنان مشورت و نظرخواهي شود، هيچکس نميخواهد جلوي فعاليتهاي اقتصادي را بگيرد.

وي تصريح کرد: مردم از کم و کيف اين واگذاريها و پروژهها خبر ندارند و اگر همهچيز شفاف باشند قانع ميشوند و بيجهت اعتراض نميکنند.

نبايد دست مردم قشم از امکانات ساحل و دريا کوتاه شود

عضو هيئت فتواي اهل سنت جنوب کشور عنوان کرد: مهم اين است که در مورد مسائل محيطزيستي مناطقي که واگذار ميکنند با مردم صحبت کنند و نظر آنها را نيز جويا شوند، مردم هم به پيشرفت و آباداني قشم علاقهمند هستند بهشرط اينکه خود آنان نيز بتوانند از امکانات خدادادي چون دريا و ساحل در قشم استفاده کنند و دستشان کوتاه نباشد.

شيخ اميني ادامه داد: گاهي ممکن است مخالفتها با واگذاريها از روي کارشناسي نباشد، کما اينکه ممکن است در واگذاريها نيز کارشناسي و دقت لازم وجود نداشته باشد، بايد بپذيريم که هم واگذارکننده و هم اعتراضکننده هردو احتمال خطا دارند و اگر مسئولين صادقانه مسئله را روشن کنند، اهداف و برنامههاي خود را با جزئيات کامل در اختيار مردم قرار دهند و مردم بدانند اين واگذاريها براي ايجاد اشتغال و رونق همان منطقه است استقبال خواهند کرد و کارشکني و تجمع نميکنند.

نبايد بدون نظر کارشناسان محيطزيست درجايي واگذاري زمين صورت گيرد

وي خاطرنشان کرد: تقاضا داريم سازمان منطقه آزاد در واگذاريها با افراد متخصص آشنا و دلسوز مشورت کند تا بعد از واگذاري و سرمايهگذاري نارضايتي و اعتراضات به وجود نيايد.

اين عالم برجسته اهل سنت اضافه کرد: شنيدهايم يکي از شرکتها از يکي از شوراها به دليل اعتراضاتي که داشتهاند شکايت کرده است؛ شورا و رئيس شورا نظر شخصي خود را بيان نميکند و بهعنوان نماينده مردم درخواست آنان را مطرح ميکند؛ ازاينرو اگر شورا بهعنوان نماينده مردم توجيه شود قطعاً مردم نيز توجيه خواهند شد.

وي با بيان اينکه بهترين نيتهاي انسان وقتي شفاف نباشد ممکن است بهگونهاي ديگر برداشتشده و حمل بر ايجاد نارضايتي عامدانه شود، گفت: خواست ما اين است که بدون نظر کارشناسان محيطزيست درجايي واگذاري زمين صورت نگيرد.

پروژه پل خليجفارس هرچه زودتر کارش را از سر ميگيرد

عضو هيئت فتواي اهل سنت جنوب کشور اظهار کرد: اتوبان قشم - باسعيدو که با 120 کيلومتر طول در حال ساخت است بايد همان سالهاي اوليهاي که منطقه آزاد قشم شکل گرفت بهعنوان يکي از زيرساختهاي مهم و ضروري اجرا ميشد که متأسفانه در زمان مديران عامل گذشته اتفاق نيفتاد.

شيخ اميني با اشاره به اينکه امروز نقش مهم طرق مواصلاتي بر کسي پوشيده نيست و براي به حداقل رساندن هزينهها نقش مهمي را ايفا ميکند، افزود: رئيس منطقه آزاد قشم در خصوص پروژه پل خليجفارس نيز به ما اطمينان دادند که هرچه زودتر بعد از توقفي چندين ماهه از نو کار را از سر بگيرند و اين پروژهها به اتمام برسد.

استفاده از نيروهاي بومي در ادارات و شرکتهاي قشم خواسته بهحق مردم است

وي در ادامه با تأکيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت نيروهاي ماندگار در قشم، تصريح کرد: متأسفانه يکي از دلخوريها و نگرانيهاي ما اين است که از نيروهاي محلي قشم در جاي مناسبي استفادهنشده است.

اين عالم برجسته اهل سنت با بيان اينکه نيروهاي محلي قشم امروز به نسبت گذشته شايستگي و تخصص دارند، عنوان کرد: نهتنها در سازمان منطقه آزاد بلکه در کليه ادارات دولتي و شرکتهاي بسيار زيادي چون گاز، پتروشيمي، نفت و ... که در قشم وجود دارد از نيروهاي بومي کمتر استفاده ميشود و توقع مردم اين است که در زمينهٔ استفاده کردن از نيروها سعهصدر بهتري صورت گيرد، به رئيسجمهور و وزراي دولت نيز اين درخواست بهحق را اعلام کردهايم.

نبايد کار جوان تحصيلکرده قشمي به قاچاق سوخت بکشد

شيخ اميني خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفيت اقتصادي و صنعتي که در قشم وجود دارد نبايد بيکاري در بين جوانان قشمي وجود داشته باشد بهگونهاي که جوان تحصيلکرده کارش به قاچاق سوخت بکشد، اين مسئله هم به اقتصاد کشور لطمه وارد ميکند و هم جان افراد و امنيت راهها را به خطر مياندازد؛ اگر اراده و برنامهريزي وجود داشته باشد ميتوان اين جوانان را جذب بازار کار کرده و از بسياري آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي جلوگيري به عمل آورد. وي اضافه کرد: در تلاش هستم که درزمينه اشتغال جوانان بومي با مديرعامل منطقه آزاد قشم، مديران شرکتهاي مختلف و افرادي که درزمينه ميتوانند به جوانان خدمتي کنند نشستي داشته باشم تا از وجود جوانان تحصيلکرده قشمي در حوزههاي تخصصي خودشان استفاده بيشتري شود.

عضو هيئت فتواي اهل سنت جنوب کشور ادامه داد: استفاده از نيروي کار بومي حق مردم قشم است و باعث برطرف شدن بسياري از نارضايتيها ميشود، انسجام ملي و اميد به زندگي آنان را نيز بالاتر ميبرد.

اختلافات فردي نمايندگان هرمزگان در مجلس بر منافع جمعي تأثير گذاشته است

شيخ اميني تصريح کرد: برخي از نمايندگان فعلي هرمزگان در مجلس خدمت کردهاند و حضور خوبي دارند، به مطالبات مردم توجه و آن را منعکس کردهاند؛ يکي از وظايف نماينده نظارت بر حسن اجراي قانون است، برخي نمايندگان نيز در اين زمينه درخشش خوبي داشتهاند اما متأسفانه برخي نمايندگان در جهات منفي پررنگتر هستند.

وي عنوان کرد: متأسفانه در حال حاضر اختلافات فردي نمايندگان هرمزگان در مجلس روي منافع جمعي تأثير گذاشته است، اين پنج نماينده نهتنها با هم همراه نيستند بلکه گاهي نيز يکديگر را تضعيف ميکنند و عليه هم موضع ميگيرند و گاهي يکي از نمايندگان ميخواهد کار ديگري را به اسم خود تمام کند.

همفکري و اراده خدمت در نمايندگان مشارکت مردم را افزايش ميدهد

عضو هيئت فتواي اهل سنت جنوب کشور خاطرنشان کرد: وقتي نمايندگان همفکر باشند و مردم بدانند در آنها ارادهاي مبني بر خدمت کردن است مشارکتشان نيز افزايش مييابد.

شيخ اميني اضافه کرد: يک نماينده خوب بايد روي لوايحي که دولت ميفرستد دقت کند هر جا احساس کمبود و خلأ قانوني ميکند طرح ارائه دهد و توانايي توجيه طرحهاي خود و رايزني با ديگر  نمايندگان را داشته باشد؛ اگر چنين نمايندگاني با اين هدف باشند و با هم نيز همراه باشند استان با توجه به وحدت و همبستگي که بين مردمش وجود دارد، آينده خوبي در پيش خواهد داشت.

سليقهاي عمل کردن مسئولين بين مردم تفرقهاندازي ميکند

وي بيان کرد: هرمزگان ظرفيت بسياري براي پيشرفت دارد که متأسفانه از آن بهدرستي استفادهنشده است و يکي از مهمترين ظرفيتهاي استان هرمزگان اتحاد و همبستگي بين شيعه و سني و همچنين اقوام و اقشار مختلف در شرق و غرب و مرکز استان است.

اين عالم برجسته اهل سنت اظهار کرد: سليقهاي عمل کردن مسئولين ميتواند بين مردم تفرقهاندازي کند، اگر مسئولين سليقهاي عمل نکنند اتحاد بين مردم حفظ ميشود و اين سرمايه بسيار مهمي است.

به اشتراک گذاشتن ديدگاهها سوءظنها را برطرف ميکند

شيخ اميني افزود: جلسهاي به پيشنهاد نماينده وليفقيه در هرمزگان و دفتر امور اهل سنت در رابطه با ديدگاه مذاهب اسلامي در خصوص قيام امام حسين برگزار شد که در اين جلسه علماي شيعه و اهل سنت حضور داشتند، بنده آرا و انديشه متفکران، متقدمين و متأخرين و معاصر اهل سنت در مورد قيام امام حسين (ع)   را در اين جلسه ارائه کردم و اين حکايت از درک متقابل ما از هم دارد.

وي تصريح کرد: وقتي ما از ديدگاههاي يکديگر آگاهي پيدا کنيم ديدگاههايمان به هم نزديکتر ميشود، سوءظنها برطرف و به حسن ظن تبديل ميشود و اين به پيشرفت امور کمک ميکند.

توقع داريم در انتصاب مسئولين به اهل سنت هرمزگان اعتماد شود

عضو هيئت فتواي اهل سنت جنوب کشور عنوان کرد: بنده در صحبتهايي که با مسئولين، وزرا و رئيس دفتر رئيسجمهور داشتم اظهار کردم که يکي از اصليترين خواستههاي اهل سنت اين است که انتخاب مديران بر اساس شايستهسالاري باشد؛ ما به دنبال سهم خواهي نيستيم؛ اکنون در هرمزگان نيز اين گلايهمندي بهخصوص در حوزه آموزشوپرورش وجود دارد. شيخ اميني خاطرنشان کرد: خيرين اهل سنت هميشه در ساختوساز و تجهيز مدارس پيشقدم هستند و به دولت کمک ميکنند، در بخش سلامت نيز هميشه پيشقدم هستند و بنده هميشه قبل از تشويق خيرين به ساخت مسجد آنان را به ساخت مدرسه و درمانگاه تشويق ميکنم؛ هماکنون سه مرکز بهداشتي درماني در جزيره قشم به همت خيرين اهل سنت در حال ساخت است، علاوه بر اينکه به تجهيز بيمارستانها نيز کمک ميکنند.

اين عالم برجسته اهل سنت اضافه کرد: توقع ما اين است که در انتصاب مسئول نيز به ما اعتماد شود.

وي عنوان کرد: انتظار داريم استاندار هرمزگان که به حسن نيتش اعتقاد داريم و نماينده وليفقيه در هرمزگان که از نيروهاي بسيار خوشفکر است به ما در اين زمينه کمک کنند.

شيخ اميني در پايان گفت: دوست تو کسي است که با تو صادق است نه کسي که تو را تصديق ميکند، رسانه خوب نيز رسانهاي است که صادقانه مشکلات را بيان و نقد ميکند، نه رسانهاي که تنها به تصديق و تعريف از دولت ميپردازد و فکر ميکنم از اين منظر ايسنا، رسانه خوب و موفقي است.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3274
تاریخ :1398/08/14 ساعت 11:22:20
تعداد بازدید: 81
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی