گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3226
تاریخ :1398/05/19 ساعت 10:01:32
تعداد بازدید: 278
رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس:انتظار مردم فراتر از توان شو را ست
email pdf word plus minus reset color
اگر يکپارچگي مديريت شهري عملي شود بسياري از انتظارت مردم از شورا منطقي خواهد بود

عکس اصلی خبر

محمدرضا قنبرپور -  نداي هرمزگان

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: ما بيش از هرزماني در شوراي پنجم با مردم با تمام محلات شهر بندرعباس ارتباط داريم، شايد نفوذ ما در محلات متفاوت باشد اما سعي کرديم حتي در بودجه 98 شهرداري نيز تمامي محلات را ببينيم.انتظارات مردم فراتر از حد و توان شورا است.تشکيل مديريت واحد شهري براي رفع موانع و خدمات دهي بهتر به مردم ضروري است.

فيصل دانش در نشست خبري رئيس و اعضاي هيئترئيسه شوراي اسلامي شهر بندرعباس با اصحاب رسانه ضمن تبريک روز خبرنگار اظهار کرد: در گذشته نگاه شوراها به حضور خبرنگاران در صحن علني شوراها مثبت نبود اما امروز براي حضور خبرنگاران در صحن شورا کمبود صندلي داريم و از اين امر بسيار خرسنديم.

وي افزود: ما در شوراي پنجم سعي کرديم ارتباط و پاسخگويي خود به خبرنگاران را افزايش دهيم و ابزارهاي زيادي را براي اطلاعرساني به کار گرفتهايم.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس تصريح کرد: هرکسي بر صندلي شورا بنشيند دچار چالشهايي ميشود، تفکر گروهي ما آنقدر رشد نکرده تا بتوانيم کار گروهي انجام دهيم و بايد پختگي در افکار ما ايجاد شود تا توجه بيشتري به دموکراسي شود، ما بايد تاب و تحمل انتقادات يکديگر را داشته باشيم.

دانش عنوان کرد: شوراي پنجم از ابتداي کار خود تا امروز 130 جلسه رسمي داشته که در مقايسه با شوراهاي گذشته قابلتوجه است، با وجود اختلافنظرهايي که بين اعضا وجود داشته اما اين تعداد جلسه به اين معني است که حدود 300 جلسه کميسيون داشتهايم و اعضاي شورا زمان زيادي براي مطالبات مردم صرف کردهاند.

وي خاطرنشان کرد: اعضاي شورا در کميسيونهاي مختلفي که در ادارات مختلف برگزار ميشود بهعنوان نماينده مردم حضور پيدا ميکنند، هرکدام از اعضا نقشي را در کميسيوني دارند و اگر اين افراد نبودند امروز شورايي چنين فعال نداشتيم.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس ادامه داد: در سال دوم شوراي پنجم تشکيل جلسات منظم هيئترئيسه شورا براي اولين بار صورت گرفت، سعي کرديم اين تفکر که فکر جمعي بايد بر فکر فردي مسلط باشد را جا بيندازيم.

دانش بيان کرد: کنترل تنظيم کميسيونهاي تخصصي شورا در زمان مشخص با افراد مشخص را در يک سال گذشته داشتيم، در يک سال گذشته پاسخگويي شهرداري افزايش داشته و جلسهاي نبوده که شهردار را دعوت کنيم و حضور نداشته و پاسخگوي اعضاي شورا نباشد.

دانش افزود: تقدير از پيشکسوتان و همانديشي با روساي ادوار گذشته را در يک سال گذشته داشتم و به دنبال اين هستيم ک نهتنها روساي سابق بلکه تمامي اعضاي شوراهاي سابق را در يک همايش دعوت کنيم و از تجربيات آنها استفاده کنيم.

وي تصريح کرد: هر خبرنگاري تا زماني که نظم شورا را بر هم نزند آزاد است براي تهيه خبر، فيلمبرداري، عکاسي و مصاحبه در صحن شورا حضور به هم رساند.

دانش افزود: وصل شدن به شبکه دولت براي مکاتبه با دولت و تحول جدي در حوزه اداري شورا را داشتيم، تعيين مدير مالي و اداري شوراي اسلامي شهر بندرعباس اتفاقات خوبي را رقم زد.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس بيان کرد: در بحث مالي انقلابي در يک سال گذشته داشتيم، ايجاد حساب جدا براي شورا و تعيين خزانهدار تغيير مثبتي بود و علاوه بر اينکه پرداختهاي خود را داشتهايم بخشي را نيز بهعنوان ذخيره داريم و به استقلال مالي نيز رسيدهايم.

دانش اضافه کرد: شورا در يک سال گذشته نظارت ويژهاي درزمينه  بودجه داشتهايم و کميسيون بودجه وقت زيادي را در اين زمينه صرف کرده است، در سال 98 بودجه شهرداري از 515 ميليارد تومان به 870 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده و روش جديدي در لايحه بودجه براي افزايش نظارت شورا در بودجه شهرداري به کار برديم.

وي اظهار کرد: از اتفاقات خوب ديگر انتخاب تيم مشاورين بوده است، دامنه کار شورا بسيار وسيع بوده و شش کميسيون دارد و دامنه کار هر کميسيون نيز بسيار وسيع و معلومات اعضاي شورا و هر مشاور محدود است و مجموع مشاورين در اين زمينه ميتوانند ياريرسان باشند و خبرنگاران نيز با اطلاعرساني و انتقادات خود ميتوانند کمک زيادي براي اصلاح ايرادات داشته باشند.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس افزود: فرماندار شهرستان بندرعباس نيز هميشه همراه ما بوده و همراهي امروز در مقايسه با شوراهاي ادوار بسيار خوب و نزديک بوده است.

دانش تصريح کرد: انتظارات مردم از عملکرد دولتمردان نشات ميگيرد، انتقاد از عملکرد شورا به اين دليل است که اطلاعي از اختيارات قانوني شورا ندارند، اگر يکپارچگي مديريت شهري مانند ساير نقاط جهان عملي ميشد بسياري از انتظارت مردم از شورا منطقي بود.

وي عنوان کرد: مسائل اقتصادي، بافت فرسوده شهر بندرعباس و بسياري معضلات ديگر مربوط عملکرد دولت است، اينکه شورا تبديل به شوراي شهرداري شده حرفي کليشهاي بوده و واقعيت ندارد، ما بايد صرفه و صلاح شهرداري و شهروندان را مطابق قانون در نظر بگيريم.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: انتقاد کردن ساده است و مهم اين است که راهکار اساسي ارائه دهيم، ما تنها ميتوانيم طرح و لايحه در شورا ارائه دهيم، اعضاي شورا نمايندگان مردم هستند و بايد به آنها مشاوره، انتقاد و کمک داده شود.

دانش بيان کرد: با دعوت مديران به صحن شورا قصد افزايش تعاملات بين مردم و مديران را داريم اما اختيارات قانوني نداريم خيلي از وقتها مطالبات مردم، اختيارات شورا و حتي وظايف و دستورالعملهاي مديران همخواني ندارد دست ما بسته است.

وي اضافه کرد: ما بيش از هرزماني در شوراي پنجم با مردم با تمام محلات شهر بندرعباس ارتباط داريم، شايد نفوذ ما در محلات متفاوت باشد اما سعي کرديم حتي در بودجه 98 شهرداري نيز تمامي محلات را ببينيم.

رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس اظهار کرد: امروزه طريقه ارتباطات متفاوت است، بسياري از ارتباطات ما نيز در فضاي مجازي بوده و به ارتباط فيزيکي ختم نميشود.

دانش افزود: دليل اينکه شورا و شهرداري بودجه سال 98 شهرداري را در سايت رسمي خود براي مشاهده عموم مردم قرار داده نشده را پيگيري خواهم کرد، شورا نهادي جوان و 20 ساله است و بهاندازه سنش از آن انتظار داشته باشيم.

يکي از اعضاي شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز در اين جلسه اظهار کرد: انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در اسفندماه امسال در پيش داريم و از اصحاب رسانه بهعنوان زبان گوياي مردم خواهش ميکنم مطالبات و حق مردم را بيان کنند و مشکلات مردم مطرح شود

اسماعيل بواشه افزود: از برخي رسانهها و خبرنگاران گلهاي دارم که به جناحهاي خاصي وابستگي دارند، خبرنگاران بايد در جهت منافع مردم قدم بردارند و از ظرفيت رسانه خود در جهت بيان مطالبات مردم استفاده کنند، انتخابات ابزار مهمي براي اطلاعرساني رسانهها به مردم است.

وي تصريح کرد: از خبرنگاران ميخواهم تشويق حضور حداکثري مردم و کمک به معرفي افراد شايسته براي آباداني استان هرمزگان را در دستور کار خود قرار دهند.

منشي شوراي اسلامي شهر بندرعباس نيز در اين جلسه عنوان کرد: خبرنگاران آگاهي خوبي به جامعه دادند و با نقد سازنده، مطالبه گري و آگاهيرساني خود خدمت بزرگي به جامعه کردهاند. مجيد عسکري زاده افزود: معضلات بسياري در شهر بندرعباس است، وجود صنايع بزرگ بدون توجه به مسئوليتهاي اجتماعي و زيستمحيطي يکي از اين معضلات بزرگ است.

وي ادامه داد: مشکل حملونقل عمومي، فاضلاب و فضاي سبز از مشکلاتي هستند که شهرداري نميتواند بهتنهايي از پس حل آنها بربيايد، پرداخت حق آلايندگي توسط صنايع به شهر بندرعباس مسئلهاي است که بايد بهصورت ويژه به آن پرداخته شود.

اين عضو شوراي اسلامي شهر بندرعباس بيان کرد: خبرنگاران ميتوانند مشاوران خوبي براي مسئولين باشند، نبود استانداردهاي مراکز درماني، آموزشي و اکثر زمينهها مسائلي است که بايد به آنها پرداخته شود.

عسکري زاده با اشاره به اينکه حقوحقوق و جايگاه اصحاب رسانه بايد تقويت شود، عنوان کرد: نقد سازنده مهمترين رسالت حوزه خبر است و خبرنگاران ميتوانند با نقد سازنده موجب اصلاحات و اتفاقات خوبي شوند.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3226
تاریخ :1398/05/19 ساعت 10:01:32
تعداد بازدید: 278
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی