گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3224
تاریخ :1398/05/14 ساعت 09:23:52
تعداد بازدید: 296
اصلاح ساختارهاي فسادزا و جرم زا در دستور کار ويژه شوراي پيشگيري از وقوع جرم
email pdf word plus minus reset color
رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با اعلام اجراي موفق طرح نظام مراقبت اجتماعي دانشآموزان در 147 آموزشگاه در شهرستانهاي بندرعباس، ميناب و قشم از مشارکت بيش از 25 هزار دانشآموز هرمزگاني در فرآيند اجراي اين طرح خبر داد.

عکس اصلی خبر

به گزارش ايسنا، علي صالحي در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان هرمزگان با اشاره به تأکيدات  مقام معظم رهبري و مسئولان عالي قوه قضائيه در خصوص اهميت توجه به اصل پيشگيري از وقوع جرم و همچنين از بين بردن شرايط و زمينههاي به وجود آمدن پديده بزهکاري با تفکيک حوزههاي مؤثر در ايجاد آن به چهار حوزه وضعي و انتظامي،حوزه فرهنگي و مذهبي، حوزه قضايي و حوزه اجتماعي، خاطرنشان کرد: پيشبيني زمينهها و حوزههاي مؤثر در ارتکاب جرائم  با هدف ساماندهي آنها، گام نخست و مقدماتي در پيشگيري از جرائم و آسيبهاي اجتماعي است.

وي با تأکيد بر اينکه بدون ترديد و به معناي عام، قواي سهگانه و همه دستگاهها مأموريت پيشگيري از وقوع جرم و ناهنجاري را بر عهدهدارند، خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع جرم امري فرا قوهاي است که  از يکسو به استحکام روابط دستگاهها کمک ميکند و از سوي ديگر از بروز آسيبها و تحميل هزينههاي مالي و اجتماعي به کشور جلوگيري خواهد کرد.

رئيس شوراي عالي قضايي استان هرمزگان با اشاره به اينکه  اصلاح ساختارهاي فسادزا و جرمزا در دستور کار ويژه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان است، اظهار کرد: ضرورت دارد رويکرد شناسايي و برخورد با ريشه نابهنجاريها در دستور کار تمامي دستگاهها قرار گيرد.

رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با اشاره به محوريت آگاهي بخشي و فرهنگسازي در مباحث مرتبط با پيشگيري از جرائم و تخلفات، از رشد فزاينده ناهنجاريهاي اجتماعي بهويژه در فضاي مجازي، ابراز نگراني کرد و در همين رابطه خواستار برنامهريزي دقيق و هماهنگي بين بخشي در ميان دستگاههاي متولي ساماندهي  فضاي مجازي شد.

وي مقابله با قاچاق  و حاشيهنشيني، حمايت از رونق توليد و اشتغال، اجراي طرح کاداستر و تثبيت اراضي ملي و دولتي و همچنين برخورد قاطع با جرائم خاص و خشن را شاخصهاي مؤثر در کنترل و کاهش جرائم و آسيبهاي اجتماعي برشمرد. رئيسکل دادگستري استان هرمزگان از اتخاذ تدابيري چون شناسايي و احصاي عوامل اصلي ارتکاب جرائم، تدوين برنامه راهبردي، شناسايي محلات مستعد براي ارتکاب جرم از طريق تهيه اطلس جرائم، تشکيل کارگروههاي تخصصي در هر حوزه، اجراي طرحهاي ضربتي، نظارت دقيق بر فضاي مجازي و توجه  بيشازپيش به مؤلفههاي فرهنگي و آموزههاي مذهبي بهعنوان شاخصهاي مؤثر بهمنظور دستيابي به اهداف پيشبينيشده در طرح جامع پيشگيري از جرائم و آسيبهاي اجتماعي استان هرمزگان نام برد. وي همچنين خواستار تنظيم برنامه عملياتي دقيق با مشارکت استانداري هرمزگان و تمامي دستگاههاي عضو شوراي پيشگيري از جرم استان بهمنظور کاهش آسيبهاي ناشي از جرائم  خشن و بهمنظور ارتقاي ضريب امنيت مناطق مختلف استان شد.

رئيس شوراي پيشگيري از جرائم و آسيبهاي اجتماعي استان هرمزگان با اعلام اين مطلب که شوراي پيشگيري از وقوع جرم ،نقش مؤثري در کاهش جرائم و آسيبهاي ناشي از آن ايفاء ميکند، تصريح کرد: اگر شوراي پيشگيري از وقوع جرم موفق باشد و بهخوبي  پشتيباني شود، عملاً حجم کاري شوراي تأمين استان کاهش خواهد يافت.

صالحي با تأکيد  بر لزوم توجه به سياست زندان زدايي در دستگاه قضايي بهموجب منويات مقام معظم رهبري و سياستهاي ابلاغي از سوي رياست قوه قضائيه، بر ضرورت پرهيز از اطاله دادرسي و توجه هر چه بيشتر به تمهيدات پيشبينيشده و مجازات جايگزين حبس بهمنظور کاهش جمعيت کيفري زندانها تأکيد کرد.

رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با تشريح مراحل اجرايي طرح نماد در استان هرمزگان، بيان کرد: اين طرح با محوريت دستگاه قضايي و اداره کل آموزش و پروش استان در 147 آموزشگاه از شهرستانهاي ميناب ، بندرعباس و قشم با موفقيت اجراشده است.

وي افزود: تعداد 25 هزار و 869 دانشآموز از مقاطع مختلف تحصيلي در جريان اجراي اين طرح مشارکت فعال نمودهاند که در همين راستا، شهرستان قشم با اجراي اين طرح در 135 آموزشگاه و مشارکت 22 هزار و  869 دانشآموز ،  رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

علي صالحي همچنين با اعلام اينکه تخريب و رفع تصرف از مستحدثات غيرمجاز  در محل درياچه فصلي 22 بهمن شهرستان بندرعباس و بازآفريني اين محل با ايجاد تفرجگاه و امکانات رفاهي براي شهروندان در دستور کار ويژه شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان هرمزگان قرار گرفت از تشکيل کارگروههاي  تخصصي بهمنظور پيگيري و اجراي اين طرح خبر داد.

مقابله با حاشيهنشيني و ضرورت برنامهريزي و اتخاذ تمهيدات مناسب بهمنظور تسهيل در فرآيند ديدار فرزندان طلاق  با والدينشان، ديگر محورهاي سخنان رئيسکل دادگستري استان در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان هرمزگان را به خود اختصاص ميداد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3224
تاریخ :1398/05/14 ساعت 09:23:52
تعداد بازدید: 296
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی