گروه: سیاسی
شماره روزنامه:3177
تاریخ :1398/02/15 ساعت 08:36:48
تعداد بازدید: 1743
لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده به دنبال کاهش اختيارات شوراهاست
email pdf word plus minus reset color
عضو شوراي عالي استانها با بيان اينکه اميدوارم رئيس مجلس شوراي اسلامي و ساير نمايندگان شرايطي را به وجود آورند تا لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب نشود، گفت: انتظار ميرود اين اتحاد نامبارک بين دولت و برخي نمايندگان مجلس منجر به حذف شوراهاي اسلامي و کاهش اعتماد عمومي و از بين رفتن عموميترين نهاد کشور نشود.

عکس اصلی خبر

کيانوش جهانبخش در گفتوگو با ايسنا، منطقه خليجفارس، افزود: پس از ارائه لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزشافزوده، جلسات مکرري در جلسه شوراي عالي استانها با شهرداران کلانشهرها و نمايندگان کميسيونها و فراکسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

وي با بيان اينکه متأسفانه در گزارش کميسيون اقتصادي مجلس توجهي به جلسات مشترک و پيشنهادات ارائهشده، داده نشد، تصريح کرد: طبق بند خ ماده يک و نهم گزارش کميسيون اقتصادي کليه معافيتهاي مالياتي و عوارض شهرداريها و دهياريها تسري پيدا کرده و اگر نگاه قانوني و کارشناسي به اين گزارش شود، مغايرتهاي قانوني وجود دارد که اصولهاي متعددي از قانون اساسي، بند چهارم سياستهاي کلي شهرسازي، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و مادههاي مختلفي از  قوانين شهرداريها ناديده گرفتهشده است.

جهانبخش با اشاره به اينکه اگر اين موضوع به تصويب برسد 60 درصد از درآمد شهرداريها و دهياريهاي کشور حذف و در اختيار دولت قرار ميگيرد، اضافه کرد: اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز کاهشيافته و بهنوعي شهرداريها زيرپوشش دولت ميروند.

عضو شوراي عالي استانها با گلايه از دولت که چرا بايد اينچنين لايحهاي را به مجلس بفرستد، عنوان کرد: در دنيا در تلاشاند تا دولت را کوچکتر کنند اما به خاطر منابع مالي محدود دولت و اينکه شهرداريها و دهياريها با منابع محدود در حال اقدامات عمراني هستند، دولت درصدد ثبت اين اقدامات به نام خود و قطع همين منابع مالي محدود شهرداريها و دهياريهاست.

وي ادامه داد: دولتي شدن شهرداريها و حذف شوراها به صلاح مملکت نيست و جاي نگراني دارد و بهطور حتم مردم هم با اين موضوع مخالف هستند و اميدوارم با نگاه کارشناسي و عقلايي اين موضوع ختم به خير شود.

جهانبخش با اشاره به اينکه انتظار داريم نمايندگان مجلس بهويژه کميسيون اقتصادي اگر نسبت به رأي خود اعتقاددارند رأي خود را بهصورت علني اعلام کنند، اضافه کرد: اميدوارم شاهد رأيگيري علني باشيم تا شفافسازي صورت بگيرد.

اين عضو شوراي شهر بندرعباس با بيان اينکه در تاريخ فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا شاهد اين ميزان بيتوجهي و بياعتنايي از سوي دولت نبودهايم، عنوان کرد: اميدوارم رئيس مجلس شوراي اسلامي و ساير نمايندگان شرايطي را به وجود آورند تا اين لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب نشود و حتي شاهد طرحهايي از سوي مجلس براي بالا بردن توان مديريت شهري و درآمد پايدار شهرداريها و دهياريها باشيم.

وي با اشاره به اينکه اين اتحاد نامبارک بين دولت و برخي نمايندگان مجلس منجر به حذف شوراهاي اسلامي و کاهش اعتماد عمومي و از بين رفتن عموميترين نهاد کشور نشود، افزود: اميدوارم شرايط ايجاد شود با تقويت و افزايش اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها، ضعفهاي مديريتي پوشيده شود.

جهانبخش ادامه داد: منکر برخي کمبودها و نارساييها در برخي شوراهاي اسلامي شهر و روستاها نيستيم اما معدل بيستساله شوراها معدل خوبي است و سالبهسال اقبال عمومي و مشارکت نخبگان در فرآيند انتخابات شوراها جايگاه بهتري دارد.

عضو شوراي عالي استانها با بيان اينکه از اصحاب رسانه انتظار ميرود به چرايي تقابل برخي نمايندگان مجلس و شوراها بهصورت تخصصي و علمي ورود کرده و ريشهيابي کنند، تصريح کرد: چرا برخي نمايندگان مجلس به دنبال کم کردن اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند و اميدوارم جامعه دانشگاهي به اين موضوع پاسخ درستي دهند و اين تقابل همواره وجود داشته و اين دوره بيشتري تقابل و بيتوجهي بين شوراها و مجلس وجود داشته البته اکثريت مجلس همراهي لازم را داشته و خواهند داشت.

وي اضافه کرد: انتظار داريم مبنا تصميمگيري در اين خصوص، نگاه تخصصي، علمي و حقوقي باشد و مصلحت و منافع کشور در اين برههي حساس در نظر گرفته شود و خدايناکرده نگاه سليقهاي و مشکلات برخي نمايندگان از شهرداريها و شوراي ها و همچنين نگاههاي سياسي و جناحي در اين تصميمگيري سرنوشتساز دخالتي نداشته باشد.

جهانبخش در پايان با بيان اينکه اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس را به گفتگو و مناظره رودررو دعوت ميکنيم و آمادگي گفتوگو در هر سطحي را داريم، اظهار کرد: بهطور حتم جامعه 130 هزارنفري شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي کشور بهطور حتم در انتخابات سال جاري پاسخ مناسبي به حمايتکنندگان اين لايحه در مجلس خواهند داد.


up email pdf word plus minus reset color
گروه: سیاسی
شماره روزنامه: 3177
تاریخ :1398/02/15 ساعت 08:36:48
تعداد بازدید: 1743
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی