گروه: فرهنگ و ادب
شماره روزنامه:3019
تاریخ :1397/05/13 ساعت 10:17:50
تعداد بازدید: 39
هاليوود درباره حمايت از زنان و اقليتها تنها حرف ميزند
email pdf word plus minus reset color
هنر و تجربه، مريم شاهپوري: هاليوود شايد در ظاهر شيفته گفتن از اهميت تنوع جنسي و نژادي در عرصه فيلمسازي باشد و توجه خاصي به جنبش هاي مرتبط اجتماعي نشان دهد اما آمار و ارقام روايتگر داستاني به کل متفاوت است!

عکس اصلی خبر

به گزارش «ددلاين» جديدترين مطالعهاي که توسط پروفسور اِستيسي ال. اسميت و مدرسه تحقيقاتي آننبرگ در زمينه ارتباطات و ژورناليسم در دانشگاه کاليفرنياي جنوبي انجام شده است، نشان ميدهد که هنوز تغييري در وضعيت حضور زنان، گروههاي نژادي و قومي مختلف، اقليتها و افرادي که از معلوليت يا ناتوانيهاي خاص رنج ميبرند، بر پرده نقرهاي به وجود نيامده است.

اين تحقيقات جديد با مطالعه بر 48 هزار شخصيت از 1100 فيلم برتري که در خلال سالهاي 2007 تا 2017 توليد شدهاند (و بر مبناي گفتههاي اسميت شامل صد فيلم برتر گيشه در هر سال ميشوند که اغلبشان آثار استوديويي هستند) نشان ميدهد که شخصيتهاي زن داراي ديالوگ در سينما، فقط سي  درصد از همه نقشهايي را ايفا کردهاند که در يک بازه زماني يازده ساله خلق شدهاند.

اسميت در بخشي از بيانيه رسمياش در اين باره چنين گفته است: «هاليوود تنها  حرف ميزند و تا رسيدن به حضور پررنگ زنان، رنگينپوستان و اقليتهاي خاص جامعه آمريکا در فيلمها راه زيادي باقي مانده است…» اما در ميان همه اين حرفها، حتي اگر نگاه دقيقتري به همين سال ميلادي گذشته بيندازيم که گفتوگوها درباره نياز و تمايل به ايجاد تنوع جنسي/ نژادي در فيلمهاي سينمايي بيشتر از هر وقت ديگري به نظر ميرسيد، باز هم با پيشرفتهاي کمي روبهرو ميشويم»

در گزارش «ددلاين» آمده است که 33 فيلم از 100 فيلم برتر سال 2017 يک شخصيت اصلي زن داشتهاند که از اين ميان، 4تاي اين زنان از گروههاي کمترديدهشده نژادي/ قومي در سينما بودهاند. اين آمار و ارقام در قياس با سال 2016 هيچ تغييري را نشان نميدهد! در بخش ديگري از اين تحقيقات به آمار حضور زنان و اقليتها در پشت دوربين پرداخته شده است که نشان ميدهد از بين 1223 کارگردان فعال در اين يازده سال، فقط چهار و سهدهم درصد زن بودهاند و پنج و دودهم درصد هم سياه يا آمريکايي آفريقاييتبار بودهاند، و سه و يکدهم درصد نيز آسيايي يا آمريکايي آسياييتبار.

اسميت در جمعبندي حرفهايش ميافزايد: «پس از نظاره کردن چنين تغييرهاي کوچکي در آمار و ارقام، روشن است که هاليوود بايد براي اطمينان از سهيم شدن گروههاي بهحاشيهراندهشده در بافت داستانگويي آثار سينمايي، کارهاي بسيار زيادي انجام دهد؛ و البته که نيات خوب براي اين امر کافي نيست. هاليوود نيازمند راهحلهاي عملي و کاربردي در رسيدن به يک تحول واقعي است»


up email pdf word plus minus reset color
گروه: فرهنگ و ادب
شماره روزنامه: 3019
تاریخ :1397/05/13 ساعت 10:17:50
تعداد بازدید: 39
نظر دیگر کاربران درباره این خبر...
بدون اطلاعات
نظر شما چیست؟


شما کاربر محترم، با استفاده از فرم زیر می توانید نظر خود را برای روزنامه ارسال نمایید. نظر شما پس از تائید مسئولین روزنامه در همین قسمت قرار خواهد گرفت.
باتشکر
نــام: * متن نظر:
   
 
 
  
   
نام خانوادگی:  
رایــانـامـه:  
سایت/وبلاگ:  
محرمانه ماندن مشخصات  
 
کد امنیتی